Metaalbedrijf Heindryckx wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Metaalbedrijf Heindryckx zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen: duidelijkheid, doelbinding, opslagbeperking & gegevensminimalisatie , juistheid en CIA = confidentiality, integriteit, beschikbaarheid.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen: contract uitvoeren, wettelijke bepaling, vitaal belang, algemeen belang en gerechtvaardigd belang.

Doel en rechtmatigheid

Metaalbedrijf Heindryckx zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Metaalbedrijf Heindryckx alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Trustteam voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit te bewerkstelligen.

De door Metaalbedrijf Heindryckx verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst of wettelijke verplichting. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR.

Indien Metaalbedrijf Heindryckx om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Metaalbedrijf Heindryckx is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen? Contacteer ons:

Maatschappelijke zetel: Gotevlietstraat 76, 8000 Brugge
Telefoon: 050 385 744
verantwoordelijke GDPR:heindryckx.nv@telenet.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Metaalbedrijf Heindryckx als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken: inzage, rectificatie, wissen, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar en profilering weigeren.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.